6 Chương trình hành động của Hội

1. Chương trình dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

2. Chương trình phẩu thuật thay thủy tinh thể, đem lại ánh sáng cho người mù nghèo và trẻ em mù.

3. Chương trình phẫu thuật, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

4. Chương trình cấp xe lăn, xe lắc, xe bại não cho người khuyết tật hệ vận động.

5. Chương trình cấp xe đạp cho trẻ mồ côi, con thương binh, con liệt sỹ.

6. Chương trình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi tại các xã xây dựng nông thôn mới.