Chương trình hành động năm 2013

Để quyết tâm tạo bước chuyển mới trong tổ chức hoạt động. Ban chấp hành xây dựng chương trình hành động của Hội năm 2013 như sau:

 

Năm 2013, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ ngưởi tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình Lần thứ IV (nhiệm kỳ 2012 – 2017) với nhiều thuận lợi: Luật người khuyết tật có hiệu lực từ 01/01/2011 và ngày 05/8/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-TTg phê duyệt đề án trọ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020. Hệ thống tổ chức Hội từ huyện đến tỉnh được kiện toàn và củng cố sau Đại hội đi vào hoạt động với niềm tin và khí thế mới. Tuy vậy, năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước có nhiều khó khăn nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải thể … tình hình đó có nhiều khó hkawn để huy động nguồn lực cho Hội.

Để quyết tâm tạo bước chuyển mới trong tổ chức hoạt động. Ban chấp hành xây dựng chương trình hành động của Hội năm 2013 như sau:

1. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vấn đề người khuyết tật và trẻ mồ côi.

 Thông qua việc phổ biến và tuyên truyền về Luật người khuyết tật nhằm làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức về quyền của người khuyết tật được pháp luật quy định từ đó có trách nhiệm để bảo vệ quyền và lợi ích của họ được pháp luật quy định, đồng thời có hành động thiết thực hỗ trợ chăm sóc người người khuyết tật trong các lĩnh vực y tế, Văn hóa, Giáo dục, Thể dục – thể thao, vui chơi, giải trí …

2. Huy động nguồn lực (huy động quỹ).

- Tập trung xây dựng dự án hỗ trợ cho người khuyết tật có tính khả thi để tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế, các nhà tài trợ và người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tăng cường vận động các Doanh nghiệp trong tỉnh và trong nước, các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân đạo từ thiện để đóng góp cho Quỷ.

- Vào dịp tổ chức kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 hoặc ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho quỹ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Có quy chế sử dụng quỷ công khai minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả.

- Nghiên cứu các hình thức tôn vinh những tập thê, cá nhân có nhiều công lao đóng góp xây dựng quỹ.

3. Tổ chức tốt Hội nghị biểu dương người khuyết tật và trẻ mồ côi vào dịp 18/04/2013.

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan nắm, khảo sát chuẩn bị báo cáo để tổ chức Hội nghị thành công.

4. Đẩy mạnh chương trình cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; cấp học bổng, xe đạp cho học sinh, sinh viên khuyết tật và trẻ mồ côi, làm nhà tình thương …

- Trên cơ sở phối hợp với Sở Lao động – TBXH và các ngành, địa phương để nắm cụ thể số người khuyết tàn tật và trẻ mồ côi để cấp đúng đối tượng.

- Phối hợp với các Hội đặc thù có cùng đối tượng để thực hiện chương trình phẫu thuật mắt, phẫu thuật tim, phục hồi chức năng đạt hiệu quả.

5. Xây dựng mô hình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại cộng đồng.

- Đây là cách làm bền vững theo quan điểm phát triển “giúp họ, để họ tự giúp mình”; năm 2013, mỗi huyện, thành Hội chọn ít nhất 01 xã để xây dựng mô hình hỗ trợ sinh kế có hiệu quả, sau đó triển khai ra diện rộng.

6. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh xã hội và các ngành liên quan tổ chức tốt công tác dạy nghề cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Chú trọng lựa chọn những ngành nghề phù hợp với người khuyết tật và sản phẩm làm ra cạnh tranh được với thị trường có hiệu quả.

7. Kiện toàn cũng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở.

- Sau Đại hội Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh và các huyện, thành Hội, cần tiếp tục chỉ đạo Đại hội cấp phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành trong năm 2013.

- Cần nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, phân công nhiệm vụ từng ủy viên ban chấp hành, đưa hoạt động của Ban chấp hành đi vào nề nếp.

8. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

- Chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống của Hội.

- Căn cứ vào nội dung chương trình hoạt động năm 2013 Ban chấp hành tỉnh Hội xem xét lựa chọn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động của Hội đề nghị cấp trên khen thưởng.

 - Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 căn cứ tiêu chuẩn quy định Ban chấp hành các cấp lựa chọn đề nghị Ban chấp hành Trung ương Hội người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tặng kỷ niệm chương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội.

Trên đây là chương trình hành động của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình năm 2013.

 

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH