Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
1 Nguyễn Minh Tuân 1993
2 Đinh Thị Hoài Thu 2001
3 Cao Thị Biên 1974
4 Cao Thị Bình 1973
5 Bùi Thị Hoa Hồng 2005
6 Bùi Thị Kim Dung 1996
7 Cao Tiến Nam 1996
8 Cao Thị Thanh 1991
9 Thái Thị Kim Hiền 1995
10 Đinh Thị Quyền 1937

Trang

Huyện Tuyên Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
1 Nguyễn Thị Hà 1962
2 Đậu Thị Tâm 1957
3 Võ Thanh Đông 1971
4 Trần Thị Thu 1980
5 Ngô Thị Xựng 1935
6 Nguyễn Thị Tình 1959
7 Nguyễn Thị Dụy 1965
8 Nguyễn Thị Chiền 1933
9 Nguyễn Xuân Hoa 1967
10 Trương Quang Chung 1978

Trang