Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
11 Cao Thị Liễu 1990
12 Đinh Lưu Khánh 1945
13 Cao Thị Liễu 1978
14 Lê Tấn Châu 1981
15 Đinh Minh Sỹ 1978
16 Đinh Thị Trà 1986
17 Đinh Thị Nhi 1981
18 Đinh Thanh Bình 1976
19 Cao thị Quế 1942
20 Cao Thị Thái 1976

Trang

Huyện Tuyên Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
11 Trương Đăng 1933
12 Võ Thị Trường 1933
13 Trần Thị Nguyên 1929
14 Mai Thị Mày 1912
15 Lê Thị Thương 1959
16 Đinh Trọng Tú 1980
17 Nguyễn Thị Duyên 1969
18 Trần Thị Duy 1952
19 Nguyễn Thị Viêm 1941

Trang