Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
31 Cao Văn Chung 1994
32 Cao Văn Thủy 1994
33 Đinh Thị Biên 1971
34 Trần Hữu Cường 2005
35 Trương Thanh Bình 1990
36 Cao Ngọc Huy 2001
37 Cao Thị Thu Lương 1963
38 Cao Thị Bường 1968
39 Cao Thị Kim Miều 1952
40 Trương Thị Duyện 1948

Trang