Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
51 Đinh Xuân Hóa 1945
52 Đinh Thị Văn 1982
53 Đinh Thị Dục 1982
54 Võ Thị Hương 1975
55 Đinh Thị Thiệu 1969
56 Đinh Thị Ngọc My 2005
57 Cao Xuân Nghị 1934
58 Đinh Thị Tầm 1952
59 Đinh Hữu Ấm 1949
60 Đinh Đường 1956

Trang