Danh sách người khuyết tật đặc biệt nặng

Huyện Minh Hoá

STT Họ và tên Năm sinh
71 Đinh Minh Tiết 1992
72 Đinh Minh Chí 1989
73 Đinh Thị Đông 1924
74 Trương Thị Vượng 1930
75 Đinh Xuân Thoại 1932
76 Trần Mô 1923
77 Cao Đức Anh 1998
78 Thái Thị Dung 1984
79 Thái Thị Lý 1983
80 Đinh Tiến Cường 1989

Trang