Danh sách người khuyết tật nặng

TP Đồng Hới

STT Họ và tên Năm sinh
1 Phan Văn Thí 1920
2 Đặng Văn Lọng 1945
3 Phan Văn Đam 1934
4 Trần Thị Mai Thanh 1989
5 Nguyễn Hữu Tôn 1934
6 Trương Tuấn Kiệt 2008
7 Võ Như Bảo 2004
8 Phan Thị Cọi 1933
9 Đặng Thanh Hoà 1936
10 Đặng Sỹ Nhơn 1930

Trang