Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ban hành kèm theo quyết định số 78 /QĐ-HBT ngày  19 tháng 12  năm 2012 của Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình

A – BAN CHẤP HÀNH TỈNH HỘI

I. Nhiệm vụ của Ban chấp hành.

Ban chấp hành Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội do Đại hội bầu ra, họp thường kỳ mỗi năm 02 lần vào cuối quý II và cuối quý IV hàng năm; họp bất thường khi cần. Hội nghị Ban chấp hành tỉnh Hội do Chủ tịch chủ trì.

1. Sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào, xây dựng tổ chức Hội và công tác 06 tháng, cả năm.

2. Quyết định chương trình công tác 06 tháng, một năm và chương trình công tác năm tới.

3. Thảo luận và ra nghị quyết chuyên đề.

4. Quyết định các vấn đề về nhân sự BCH, Ban Thường vụ, Thường trực và Ban Kiểm tra tỉnh Hội.

5. Các kỳ họp của Ban Chấp hành đều phải có biên bản ghi chép đầy đủ các nội dung cuộc họp.

II. Trách nhiệm của ủy viên Ban chấp hành.

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Điều lệ  và Nghị quyết của Đại hội. Thảo luận, quyết định các chỉ tiêu, giải pháp lớn để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình lần thứ IV; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt.

2. Ủy viên Ban chấp hành phải tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCH và tích cực góp phần mình vào thành công của mỗi kỳ họp, trường hợp vắng mặt phải xin phếp và gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản cho Hội nghị.

3. Góp ý kiến vào vấn đề cải tiến hoạt động của Hội cho Chủ tịch, Ban Thường vụ, Thường trực và các ủy viên trong Ban chấp hành.

4. Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thhành phố và cơ sở Hội thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đối với Ủy viên BCH. Chuẩn bị nội dung và tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ cấp mình.

6. Ủy viên Ban chấp hành ở các Ngành, địa phương, đơn vị phối hợp với thường trực Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh chỉ đạo ngành, địa phương, đơn vị mình thực hiện tốt chương trình công tác hàng năm của Ban chấp hành Tỉnh Hội. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người khuyết tật, trẻ mồ côi trong lĩnh vực mình phụ trách. Thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực Hội, bảo đảm chế độ thông tin định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất với Thường trực Hội.

B - BAN THƯỜNG VỤ

I. Nhiệm vụ của Ban Thường vụ.

1. Ban thường vụ thay mặt BCH lãnh đạo, điều hành công tác Hội giữa 2 kỳ Hội nghị BCH. Họp 03 tháng 01 lần, họp bất thường khi cần, Chủ tịch, Phó chủ tịch chủ trì các phiên họp theo nội dung mỗi kỳ họp.

2. Thường trực tỉnh Hội báo cáo những công việc đã giải quyết giữa 02 kỳ họp.

3. Quyết định những nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và báo cáo những nội dung đã quyết định trong phiên họp BCH gần nhất.

4. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ, kinh phí hoạt động.

5. Chuẩn bị nội dung, triệu tập các phiên họp thường kỳ và bất thường của BCH. Thay mặt BCH báo cáo kết quả hoạt động đối với Hội cấp trên và các ban, ngành liên quan theo định kỳ hoặc đột xuất.

6. Xử lý những vấn đề nảy sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp Ban chấp hành.

7. Quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật của Hội.

8. Đối với các vấn đề thuộc chức trách của Ban thường vụ nhưng không tổ chức Hội nghị được thì Thường trực gửi tài liệu đến các Ủy viên thường vụ để xin ý kiến bằng văn bản. Sau khi xử lý Thường trực báo cáo lại cho Ban thường vụ tại phiên họp gần nhất.

9. Các kỳ họp của Ban thường vụ đều phải có biên bản ghi chép đầy đủ các nội dung cuộc họp.

II. Trách nhiệm của ủy viên Ban Thường vụ.

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban thường vụ và tích cực góp phần vào thành công của mỗi cuộc họp. Trường hợp vắng mặt phải gửi ý kiến tham gia bằng văn bản cho Thường trực tỉnh Hội.

2. Cùng tập thể Ban thường vụ thực hiện nhiệm vụ được Ban chấp hành giao hoặc Ban thường vụ phân công.

3. Đề xuất ý kiến với Ban chấp hành, Ban thường vụ về những nội dung công tác Hội trong qua trình triển khai hoạt động Hội.

C – THƯỜNG TRỰC HỘI

I. Nhiệm vụ của Thường trực Hội.

Thường trực gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch và Thư ký Hội thay mặt Ban Thường vụ giải quyết công việc giữa 2 kỳ hội nghị Ban chấp hành theo Nghị quyết, chủ trương của Ban chấp hành, Ban Thường vụ.

1. Chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành và tổ chức các cuộc Hội nghị của Ban chấp hành và Ban Thường vụ.

2. Lập kế hoạch và chủ trương, biện pháp công tác nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; những vấn đề lớn phát sinh trong công tác Hội thuộc phạm vi Ban Thường vụ ủy quyền.

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội, chỉ đạo hoạt động của văn phòng Hội, phối hợp giúp đỡ các Huyện, Thành Hội trong hoạt động chăm sóc, bảo trợ các đối tượng người tàn tật, trẻ mồ côi và công tác xây dựng Hội, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng của Hội.

4. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Trung ương Hội; giữ mối quan hệ thường xuyên và chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh và các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có liên quan.

II. Trách nhiệm của Thường trực Hội.

1. Thường trực làm việc theo nguyên tắc, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2. Chịu trách nhiệm trước những vấn đề thường trực bàn bạc, quyết định.

3. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban chấp hành trong việc quyết định, chỉ đạo thực hiện mọi công việc của Hội thông qua việc quản lý điều hành các chương trình hoạt động, công tác của Văn phòng.

4. Đề xuất những vấn đề thuộc công tác tổ chức cán bộ của Ban chấp hành, khen thưởng, kỷ luật để Ban thường vụ, Ban chấp hành bàn bạc quyết định.

5. Quản lý điều hành các khoản thu, chi tài chính của tỉnh Hội theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước và Điều lệ Hội.

III. Trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên thường trực. 

1.  Chủ tịch Hội.

- Là người đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi mặt hoạt động của Hội, điều hành các công việc thường xuyên của Hội, đại diện cho Hội trong những mối quan hệ với các tổ chức khác.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành Hội.

- Ký các văn bản của Hội, báo cáo trước Ban chấp hành về dự thảo tổng kết và chương trình kế hoạch hoạt động tại Đại hội Đại biểu.

- Giải quyết những công việc cấp bách khi không thể triệu tập Ban chấp hành Hội

- Phân công trách nhiệm cho Phó chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban chấp hành.

- Chủ tài khoản, quản lý tài chính, tài sản của Hội theo dúng quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch danh dự.

   Chủ tịch danh dự là người có uy tín, có công lao đóng góp cho Hội. Do Ban chấp hành mời, suy tôn Chủ tịch danh dự tham gia ý kiến cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh Hội khi cần thiết và tiếp tục giúp đỡ cho hoạt động Hội khi có điều kiện. Thường trực Hội luôn giữ mối quan hệ thường xuyên với Chủ tịch danh dự để tranh thủ ý kiến tham gia của Chủ tịch danh dự.

3. Phó chủ tịch Hội.

* Phó Chủ tịch Hội (chuyên trách):

- Là người tham mưu giúp Chủ tịch Hội điều hành công việc thường xuyên của Hội, được Chủ tịch phân công phụ trách và giải quyết các lĩnh vực cụ thể và có thể được uỷ quyền ký các văn bản của Ban chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt. Cùng chủ tịch Hội điều hành các kỳ họp của Ban chấp hành, Ban Thường vụ.

- Tham mưu cho Chủ tịch Hội về quản lý hành chính, tiếp nhận tài trợ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

* Phó Chủ tịch Hội (kiêm nhiệm):

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực Hội về sự phối hợp giữa cơ quan công tác và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh trong công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người tàn tật và trẻ mồ côi.

- Chủ trì, phối kết hợp với các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động liên quan đến nhiệm vụ, công việc được Ban chấp hành giao.

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội khi được Chủ tịch ủy quyền.

3. Thư ký Hội

- Thư ký do Ban Chấp hành bầu theo đề nghị của Chủ tịch.

- tham gia tổ chức, điều hành công việc hàng ngày của Thường trực Hội;

- Xây dựng các Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Thường trực, Quy chế quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Hội;

- Chuẩn bị các báo cáo hoạt động định kỳ, báo cáo hàng năm và nhiệm kỳ của Hội.

- Tổ chức hậu cần, lễ tân và thư ký các phiên họp của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Thường trực Hội.

C – BAN KIỂM TRA, VĂN PHÒNG

1. Ban kiểm tra.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Hội, Nghị quyết đại hội và Ban chấp hành;

- Kiểm tra việc thu, chi tài chính  và sử dụng tài sản của Hội;

- Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại và khiếu tố của các hội viên và của công dân có liên quan đến hoạt động của Hội (nếu có).

- Kiểm tra, báo cáo, đề xuất với Ban chấp hành, Ban Thường vụ việc thi hành kỷ luật đối với hội viên vi phạm Điều lệ Hội.

   - Tổng hợp tình hình, số liệu báo cáo;  sơ, tổng kết công tác của Ban theo quy định.

2. Văn phòng.

- Tham mưu cho thường vụ, thường trực công tác tổng hợp tình hình hoạt động Hội. Quản lý hành chính, quản lý tài sản, phục vụ các hoạt động của BCH, BTV.

- Xây dựng chương trình công tác, tổng hơp báo cáo theo tháng, quý, năm.

- Dự thảo các văn bản cho thường trưc, Ban TV, BCH. Đôn đốc thực hiện thông tin 2 chiều, chế độ trực báo, phục vụ họp định kỳ và đột xuất. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, công tác bảo đảm cho các hội nghị BCH, BTV, các hội nghị của Hội...Phát hành các văn bản của tỉnh Hội; lưu trữ công văn, tài liệu đi và đến.

- Trực tiếp tham mưu giúp Thường vụ, thường trực thực hiện công tác thi đua khen thưởng cơ quan và trong hệ thống Hội; công tác đối nội, đối ngoại; công tác nội vụ cơ quan.

- Xây dựng và duy trì quy chế hoạt động, nội quy- quy định cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế liên quan: thực hiện các công việc đảm bảo an toàn cơ quan, bảo vệ bí mật, phòng cháy chữa cháy...

- Quản lý con dấu, tài sản, điều hành quản trị hành chính, văn thư lưu trữ. Quản lý, sử dụng các nguồn tài chính (ngân sách, vốn quỹ, hội phí, nguồn khác...) theo quy định. Giúp thường trực quản lý tài sản, cơ sở vật chất cơ quan, chăm lo đời sống cán bộ công chức, Lao động.

Quy chế này được Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Tỉnh Hội khóa IV ngày 07 tháng 12 năm 2012 thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ủy viên Ban chấp hành phản ánh về thường trực Hội để nghiên cứu trình Hội nghị Ban chấp hành xem xét, kịp thời sữa đổi, bổ sung.

Nguồn: Quyết định số 78/QĐ-HBT ngày/19/12/2012