Tra cứu văn bản

E.g., 25/03/2023
E.g., 25/03/2023
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 2801/QĐ-CT Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người tật và Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình 12/11/2012 Uỷ ban nhân dân
2 725/QĐ-BNV Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam 10/08/2012 Bộ Nội vụ
3 1019/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020. 05/08/2012 Thủ tướng Chính phủ
4 18/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 03/08/2012 Uỷ ban nhân dân
5 33/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 13/04/2012 Chính phủ
6 30/2012/NĐ-CP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 12/04/2012 Chính phủ
7 28/2012/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. 10/04/2012 Chính phủ
8 71/2011/QĐ-TTg Về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù. 20/12/2011 Thủ tướng Chính phủ
9 1179/QĐ-BNV Về việc cho phép thành lập Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam 14/10/2010 Bộ Nội vụ
10 51/2010/QH12 Luật Người khuyết tật 07/06/2010 Quốc hội
11 1330/QĐ-BNV Cho phép đổi tên Hiệp hội Sản xuất, kinh doanh của người tàn tật Việt Nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội 24/09/2009 Bộ Nội vụ
12 257/QĐ-BNV Điều lệ của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, 19/03/2008 Bộ Nội vụ